Có 1 kết quả:

tịnh liệt

1/1

tịnh liệt

phồn thể

Từ điển phổ thông

đứng cạnh nhau, xếp cạnh nhau