Có 1 kết quả:

tịnh cử

1/1

tịnh cử

phồn thể

Từ điển phổ thông

cùng làm song song

Một số bài thơ có sử dụng