Có 1 kết quả:

cá nhân

1/1

cá nhân

giản thể

Từ điển phổ thông

cá nhân