Có 1 kết quả:

cá biệt

1/1

cá biệt

giản thể

Từ điển phổ thông

cá biệt, không giống ai