Có 1 kết quả:

cá tính

1/1

cá tính

giản thể

Từ điển phổ thông

cá tính, tính cách riêng