Có 1 kết quả:

trúng hàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gặp lạnh mà bị cảm.

Một số bài thơ có sử dụng