Có 1 kết quả:

trung tướng

1/1

trung tướng

giản thể

Từ điển phổ thông

cấp trung tướng, hàm trung tướng