Có 1 kết quả:

trung tướng

1/1

trung tướng

phồn thể

Từ điển phổ thông

cấp trung tướng, hàm trung tướng

Từ điển trích dẫn

1. Cấp bậc quan võ ở giữa thiếu tướng và đại tướng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên cấp bậc sĩ quan ở giữa thiếu và đại tướng.