Có 2 kết quả:

trung uýtrung uý

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cấp bậc sĩ quan giữa cấp thiếu và đại uý.

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển trích dẫn

1. Cấp bậc sĩ quan giữa thiếu úy và đại uý.

Một số bài thơ có sử dụng