Có 1 kết quả:

trung đoạn

1/1

trung đoạn

giản thể

Từ điển phổ thông

đứt nối, gãy