Có 1 kết quả:

trung tuần

1/1

trung tuần

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một phần ba đầu của tháng

Từ điển trích dẫn

1. Khoảng thời gian mười ngày giữa tháng âm lịch (từ ngày 11 đến ngày 20).

Một số bài thơ có sử dụng