Có 1 kết quả:

trung quân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thời xưa, quân đội tổ chức thành tam quân 三軍 gồm: trung quân, tả quân và hữu quân (中軍, 左軍, 右軍 ). Hoặc thượng quân, trung quân và hạ quân (上軍, 中軍, 下軍 ).
2. Dinh trại ở giữa của chủ súy.

Một số bài thơ có sử dụng