Có 1 kết quả:

trung gian

1/1

trung gian

giản thể

Từ điển phổ thông

trung gian, ở giữa