Có 1 kết quả:

vi phi tác đãi

1/1

Từ điển phổ thông

làm điều xằng bậy, trái đạo lý, tác oai tác quái