Có 1 kết quả:

chủ lực

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lực lượng chủ yếu.