Có 1 kết quả:

chủ tịch

1/1

chủ tịch

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chủ tịch

Từ điển trích dẫn

1. Người đứng đầu, duy trì trật tự cho một hội nghị tiến hành.
2. Lĩnh tụ một đảng phái, một tổ chức.
3. Địa vị của chủ nhân trong cuộc yến tiệc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người ngồi đầu chiếu, đầu tiệc, chỉ người đứng đầu, ngồi ở chỗ chính của một cuộc họp hẹp, của một tổ chức.

Một số bài thơ có sử dụng