Có 1 kết quả:

chủ cán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cốt yếu — Ngày nay còn chỉ người đứng ra lo việc gì.