Có 1 kết quả:

chủ trương

1/1

chủ trương

giản thể

Từ điển phổ thông

1. chủ trương
2. quan điểm