Có 1 kết quả:

chủ ngã

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thiên về cái tôi, chỉ biết đến mình.