Có 1 kết quả:

chủ mẫu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đày tớ dùng để gọi người chủ nhà.