Có 1 kết quả:

chủ đích

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mục tiêu chủ yếu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều cốt yếu nhắm tới.