Có 1 kết quả:

chủ quản

1/1

chủ quản

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

người chịu trách nhiệm về cái gì

Từ điển trích dẫn

1. Phụ trách quản lí.
2. Người giữ trách nhiệm quản lí công việc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đứng đầu coi sóc công việc.