Có 1 kết quả:

chủ ngữ

1/1

chủ ngữ

phồn thể

Từ điển phổ thông

chủ ngữ (ngôn ngữ)

Từ điển trích dẫn

1. ☆Tương tự: “chủ từ” 主詞.