Có 1 kết quả:

chủ từ

1/1

chủ từ

giản thể

Từ điển phổ thông

chủ ngữ (ngôn ngữ)