Có 1 kết quả:

chủ từ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng chính yếu trong một câu, quy tụ mọi hành động trong câu văn. Chữ Từ cũng viết 詞.