Có 1 kết quả:

chủ cố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người khách hàng. Tiếng tâng bốc mà người bán hàng dùng để gọi khách hàng của mình.