Có 1 kết quả:

cử động

1/1

cử động

giản thể

Từ điển phổ thông

cử động