Có 1 kết quả:

nghệ an thi tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tập thơ bằng chữ Hán của Bùi Huy Bích. Xem tiểu truyện tác giả ở vần Bích.