Có 1 kết quả:

nãi chí

1/1

nãi chí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngay cả khi

Một số bài thơ có sử dụng