Có 1 kết quả:

cửu vi

1/1

cửu vi

giản thể

Từ điển phổ thông

lâu dài