Có 1 kết quả:

chi gian

1/1

chi gian

giản thể

Từ điển phổ thông

ở giữa