Có 1 kết quả:

ô cữu

1/1

ô cữu

giản thể

Từ điển phổ thông

(như: cữu 桕)