Có 2 kết quả:

binh bang cầubinh bàng cầu

1/2

binh bang cầu

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bóng bàn ( phiên âm chữ Ping pong ).

binh bàng cầu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

môn bóng bàn