Có 1 kết quả:

quai trương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tính tình khác lạ, ngang bướng, không hợp với người xung quanh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ tính tình khác lạ, không hợp với người xung quanh.

Một số bài thơ có sử dụng