Có 1 kết quả:

thừa lệnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vâng theo điều người trên sai khiến.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vâng theo điều người trên sai khiến.