Có 1 kết quả:

thừa thắng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhân thế được hơn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhân lúc đang được, đang hơn mà làm tới.

Một số bài thơ có sử dụng