Có 1 kết quả:

thừa gia

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cai quản coi sóc mọi việc trong nhà. Đoạn trường tân thanh : » Thừa gia chẳng hết nàng Vân «.