Có 1 kết quả:

thừa ân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chịu ơn. Cung oán ngâm khúc : » Thừa ân một giấc canh tà «.