Có 1 kết quả:

thừa tiếp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhân việc khách tới mà đón rước.