Có 1 kết quả:

thừa phương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Một số nhân với chính nó, một hay nhiều lần. ◎Như: 2x2x2 = 8. § Cũng gọi là “thừa mịch” 乘冪.