Có 1 kết quả:

thừa cơ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lợi dụng cơ hội.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhân dịp tốt mà làm. Đoạn trường tân thanh : » Hồ công quyết kế thừa cơ «.

Một số bài thơ có sử dụng