Có 1 kết quả:

thừa pháp

1/1

thừa pháp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhân lên