Có 1 kết quả:

thừa kế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếp nối. Nối dõi.