Có 1 kết quả:

thừa hứng nhi lai

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhân cao hứng mà lại.