Có 1 kết quả:

thừa nhận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bằng lòng chịu lấy — Chịu là đúng.