Có 1 kết quả:

thừa trừ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phép tính nhân và tính chia. Phiếm chỉ tính toán.
2. Thịnh suy, tiêu mất và lớn mạnh. ◇Hàn Dũ 韓愈: “Danh thanh tương thừa trừ, Đắc thiểu thất hữu dư” 名聲相乘除, 得少失有餘 (Tam tinh hành 三星行).
3. Liệu tính, cân nhắc, kế hoạch.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhân lên và chia ra, ý nói được thêm cái này thì mất bớt cái kia.

Một số bài thơ có sử dụng