Có 1 kết quả:

thừa phong phá lãng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thuận gió rẽ sóng tiến tới. ◇Tống Thư 宋書: “Khác thiểu thì, Bỉnh vấn kì chí. Khác đáp viết: Nguyện thừa trường phong phá vạn lí lãng” 愨少時, 炳問其志. 愨答曰: 願乘長風破萬里浪 (Tông Khác truyện 宗愨傳).
2. Tỉ dụ có chí hướng cao xa, khí phách hùng mạnh, hăng hái tiến tới.