Có 1 kết quả:

ất dạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ canh hai trong đêm.

Một số bài thơ có sử dụng