Có 1 kết quả:

ất hy

1/1

ất hy

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chất êtylen, chất êten (công thức hoá học: C2H4)