Có 1 kết quả:

ất tiến sĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị tiến sĩ hạng dưới, tức vị Phó bảng.